quota

 1. Marcio Urakawa
 2. Milly
 3. Olda
 4. Peter Arany
 5. luckyluk3
 6. barbarab
 7. Donno
 8. 9Can
 9. Joa
 10. quartist
 11. gLeW
 12. mysterytoy
 13. mysterytoy