rewrite

  1. Emsanator
  2. senormedia
  3. anark10n
  4. Efraim Alexander
  5. bobbymagoo
  6. kyferez
  7. RicochetPeter
  8. bch