Call function inside this function with new parameter

Discussion in 'Programming/Scripts' started by Poliman, Dec 21, 2017.

 1. Poliman

  Poliman Member

  I am bash beginner. I have done script which gives ability chose which node server need to be restarted (prod or test):
  Code:
  #!/bin/bash
  
  bold=$(tput bold)
  normal=$(tput sgr0)
  
  echo -e "${bold}\e[104mScript for restaring servers production or testing for our application.\e[49m"
  echo -e "As parameter please provide \e[100mprod\e[49m or \e[100mtest\e[49m.${normal}"
  echo ""
  
  #$SCRIPT_PATH = /root/omnibus.bash"
  
  try_restart()
  {
    if [ $# -eq 0 ]
    then
      echo "No parameters for script."
      echo "Exiting..."
      exit 1 #koniec skryptu
    else
      if [ "$1" = "test" ]
      then
        echo -e "${bold}Jak chcesz poznać logi tego serwera to odpal -> \e[100mpm2 logs server.test\e[49m${normal}"
        echo "############################################################################"
        #cd /var/www/test.s1.ubuntu.net/web/tomni/
        #pm2 stop server.test.js > /dev/null 2>&1 #przekierowanie wyjścia programu do śmieci i ewentualnych błędów operacji na standardowe wyjście z którego i tak wszystko leci do dev/null
        echo -e "\e[31mStopped test server." #-e włącza znaki specjalne i \e[31m to czerwony kolor
        #PORT=3001 pm2 start server.test.js > /dev/null 2>&1
        echo -e "\e[32mStarted test server.\e[39m" #kod koloru zielonego i default
        exit 0
      elif [ "$1" = "prod" ]
      then
        echo "${bold}Jak chcesz poznać logi tego serwera to odpal -> pm2 logs server.prod${normal}"
        echo "############################################################################"
        #cd /var/www/prodapp.net/web/
        #pm2 stop server.prod.js > /dev/null 2>&1
        echo -e "\e[31mStopped prod server."
        #PORT=3009 pm2 start server.prod.js > /dev/null 2>&1
        echo -e "\e[32mStarted prod server.\e[39m"
        exit 0
      else
        echo "I can't recognize parameter"
        echo "We can restart the script, do you want?"
        echo "Say 'yes' to restart script or anything another to leaving."
        read answer
        if [ "$answer" = "tak" ] #mozna sprobowac z while do
        then
          echo "Below should be calling the function inside which is this whole code."
          try_restart #here is calling function, but how to call it to provide prod or test as parameter?
  
  
         # echo Produkcja czy testowy? [prod lub test]"
         # read x
         # echo `./plik $x`
          #uruchom_ponownie
              #!!!można tez zrobic to wszystko w funkcji i ją tu poniżej wywołać
              #Poniżej skrypt nie może przyjąć parametru, w związku z tym cały skryptu
              #nie powinien być odpalany z parametrem, a na początku po pytaniu
              #odpowiedź powinna być w lokalnej zmiennej i ona porównywana czy test czy prod
              #exec omnibus.bash" #lub
              #./omnibus.bash
              #bash omnibus.bash
              #$SCRIPT_PATH"
              #./$SCRIPT_PATH"
        else
          echo "If you don't want try again, we are finishing."
          exit 1
        fi
      fi
    fi
  }
  
  Need yours help with reorganizing this. Maybe I should pass parameters to function not to script.
   
  Last edited: Dec 21, 2017

Share This Page